Articles in Polish

„W cieniu tragedii: wybory prezydenckie 2010” [In the Shadow of a Tragedy: The 2010 Presidential Election] in: Słodkowska, I. i M. Dołbakowska, Wybory Prezydenckie 2010: Programy Kandydatów [The 2010 Presidential Election: Manifestos of the Candidates], Warsaw: ISP PAN, 2012, pp. 5-27.

“Portfel czy różaniec? Wzory zachowań wyborczych Polaków w latach 1995-2001” [Pocketbook or Rosary?  Patterns of Voting Behavior Among Poles, 1995-2001] in: Materski, W., and R. Żelichowski (eds.) Polska transformacja. Spojrzenie po dwudziestu latach [Polish Transformation: An Assessment After Twenty Years], Warsaw: ISP PAN 2010, pp. 307-343.

„Polska u progu Unii Europejskiej: referendum akcesyjne a deficyt demokratyczny” [Poland at the European Union Doorsteps: The Accession Referendum and the Democratic Deficit], in: Radosław Markowski (ed.) Populizm a demokracja [Populism and Democracy], Warsaw: ISP PAN, 2004.

“Eurosceptycyzm, euroentuzjazm, euroapatia: postawy społeczne przed referendum akcesyjnym” [Euro-skepticism, euro-enthusiasm, euro-apathy: public attitudes before the EU accession referendum], in: Lena Kolarska-Bobińska (ed.) Przed referendum europejskim: absencja, sprzeciw, poparcie [Before the European referendum: absenteeism, opposition, support], Warsaw: Instytut Spraw Publicznych, 2003.

„Portfel czy różaniec? Wzory zachowań wyborczych Polaków w latach 1995-2001” [Pocketbook or Rosary? Patterns of Voting Behavior in Poland, 1995-2001] in: System partyjny i zachowania wyborcze: dekada polskich doświadczeń [Party System and Voting Behavior in Poland: Developments of a Decade], Warsaw: ISP PAN/Friedrich Ebert Stiftung, 2002.

“Czyj prezydent, czyj parlament? Wartości i interesy a zachowania wyborcze w 2000 i 2001 roku” [Whose President, Whose Parliament? Values, Interests, and Voting Behavior in the 2000 and 2001 Elections], Studia Polityczne No. 13/2002.

“Polskie wybory” [Polish Elections] in: Dziesięciolecie Polski Niepodległej, 1989-1999 [The Tenth Anniversary of the Independent Poland, 1989-1999], Warsaw: United Publishers and Productions, 2001.

“Portfel czy różaniec? Ekonomiczne i aksjologiczne determinanty zachowań wyborczych” [Pocketbook or Rosary? Economic and Axiological Determinants of Voting Behavior], in: R. Markowski (ed.) Wybory parlamentarne 1997 roku [The 1997 Parliamentary Elections], Warsaw: Ebert Foundation/ISP PAN, 1999.

“Nowe wraca? Wybory prezydenckie 1995 roku: ciągłość i zmiana zachowań wyborczych” [Back to the Future? The 1995 Election: Continuity and Change in Voting Behavior], Studia Polityczne, No. 8/1998.

“Wybory prezydenckie 1995 roku a kształtowanie się polskiego systemu partyjnego” [The 1995 Presidential Election and the Development of Party System in Poland], Studia Polityczne, No. 5/1996.

—A revised version published in: L. Kolarska-Bobińska, R. Markowski (eds.) Prognozy i wybory: Polska demokracja ‘95 [Prognoses and Elections: Polish Democracy ‘95], Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 1997.

“Anarchia czy pluralizm?  Podziały polityczne i zachowania wyborcze w latach 1991-93” [Anarchy or Pluralism?  Political Cleavages and Voting Behavior, 1991-93], in: S. Gebethner (ed.) Wybory 1991 i 1993 a przemiany na scenie politycznej w Polsce [The 1991 and 1993 Elections and the Transformation of Poland’s Political Scene], Warsaw: Sejm Publishers, 1995.

“Brzydkie słowo na literę L w USA” [The Dirty L-word in the U.S.A.], Politicus, No. 1-2/1995.

“Czy istnieje polska klasa średnia?” [Is There a Middle Class in Poland?], Więź, No. 7-8, 1991.

“Od protestu i represji do wolnych wyborów” [From Protest and Repression to the Free Elections], in: R. Gortat (ed.) Społeczeństwo uczestniczące-Gospodarka rynkowa-Sprawiedliwość społeczna [Participating Society-Market Economy-Social Justice], Warsaw: Warsaw University Press, 1991; reprinted from: Polacy ’90, op. cit.

“Wyborca polski w dziesięć lat po Sierpniu” [The Polish Voter: Ten Years After August ‘89] Krytyka, No. 36.

—A revised version published in: S. Gebethner and K. Jasiewicz (eds.) Dlaczego tak głosowano?  Wybory prezydenckie ’90 [Why Did They Vote This Way?  Presidential Election ’90], Warsaw: ISP PAN/ISP UW Press, 1993.

—Excerpts reprinted in: Politicus, No. 1, 1991; and Politicus — English edition, 1992.

“Europa Centralna i stosunki Wschód-Zachód” (Central Europe and East-West Rela­tions), East European Research Group Working Papers, No. 1.

“Zachowania wyborcze w świetle badań z serii POLACY” [Voting Behavior in Light of the POLES Research Project], in: L. Kolarska-Bobińska, P. Łukasiewicz, Z. Rykowski (eds.) Wyniki badań-Wyniki wyborów [Research Results-Election Results], Warsaw: PTS, 1990.

“Zmiany politycznych orientacji Polaków w latach 1984-85” [Changes in Political Orientations of Poles, 1984-85], in: W.Adamski (ed.) Interesy i konflikt (Interests and Conflict), Wrocław-Warszawa: Ossolineum, 1990.

“Ewolucja kontestacyjnej świadomości politycznej” [Evolution of the Oppositional Political Consciousness] in: Dynamika konfliktu społecznego: Polacy 1980-88 [Dynamics of Social Conflict: Poles 1980-88], Poznań: ZMW Press, 1989.

“Polacy ’84 w świetle badania Opinie Polaków ‘85” [‘Poles ‘85 in the Light of the Opinions of Poles – Fall ’85 Survey], in: S. Gebethner (ed.) Demokracja i wybory [Democracy and Elections], Warsaw: Warsaw University Press, 1988; excerpts from: Polacy ‘84 z półtorarocznej perspektywy, op. cit.

“Konfliktorodne interesy i wartości a szanse zmian systemowych” [Conflicting Interests and Values and the Chances for Systemic Transition], Studia Socjologiczne No. 2/1987, (with W. Adamski, I. Białecki, L. Kolarska, A. Rychard).

—Reprinted in: E. Wnuk-Lipiński (ed.) VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny – materiały, [VII National Convention of Polish Sociological Association. Collected Papers].

“Dynamika społecznego konfliktu i konsensusu (1980-1984)” [Dynamics of Social Conflict and Consensus (1980-1984)], in: F. Ryszka (ed.) Kultura polityczna społeczeństwa polskiego (1983-1985), [Political Culture of the Polish Society, Vol. I], Warsaw: Warsaw University Press, 1987  (with W. Adamski and A. Rychard).

“Opinie Polaków – Jesień ‘85” [Opinions of Poles – Fall ’85], in: Kultura polityczna społeczeństwa polskiego (1983-1985), op. cit.

“Kultura polityczna Polaków: między jednością a podziałem” [Polish Political Culture: Between Unity and Division], Aneks, No. 48/1987.

“Przemiany świadomości społecznej Polaków 1979-1983” [Changes in the Social Conscious­ness of Poles, 1979-1983], Ane­ks, No. 32/1983.

—Re­print­ed in: K. Krzywicz (ed.) Świadomość społeczna Polaków [Social Conscious­ness of Poles], Warsaw: Akces/Kos 1986.

“Wartości i potrzeby ludności” [People’s Values and Needs] in: J. Wiatr (ed.) Władza lokalna u progu kryzysu [Local Power on the Eve of the Crisis], Warsaw: Warsaw Univer­sity Press, 1983.

“Sprawy wsi i rolnictwa” [Problems of the Countryside and Agriculture], Wieś i rolnictwo, N 4, 1982 (with A. Mokrzyszewski); reprinted from: Polacy `81: Postrzeganie kryzysu i konfliktu, op. cit.

“Sytuacja kryzysu a percepcja zagrożenia dla żywotnych interesów narodu i państwa” [The Crisis Situa­tion and Per­cep­tions of the Threat to Polish Na­tional Inter­ests],  Aneks, No. 27/1982; reprinted from: Polacy `80: Wyniki badań ankie­tow­ych, op. cit.

“Polacy “80: czego się boją?” [Poles ‘80: What Are They Afraid of?] ­­Wekto­ry, No. 1/1981; reprinted from:  Polacy `80: Wyniki badań ankie­tow­ych, op. cit.

“Problemy zaspokajania potrzeb i funkcjonowanie władz lokalnych w percepcji miesz­kańc­ów” [Popu­lar Per­cep­tions of Prob­lems of Needs Fulfill­ment and the Func­tioning of Local Au­thori­ties], in: J. Wiatr (ed.) Wła­dza lok­alna a zaspo­kaj­anie pot­rzeb [Local Power and the Satis­faction of Needs], Warsaw: IFiS PAN, 1981.

“Kilka uwag o wyrażaniu i realizacji interesów” [Remarks on the Articulation and Real­iza­tion of Inter­ests], Nowe Drogi, No. 2/1977.

“Czynniki asymilacji narodowej” [Factors of National Assimilation], Przegląd Socjol­ogicz­ny, Vol. XXIX (1977).

“Artykulacja interesów w polskim systemie politycznym: próba ujęcia modelowego” [Ar­tic­ula­tion of Inter­ests in the Polish Polit­ical Sys­tem: A Test Mod­el], in: Or­ganiz­acja Poli­tyc­zna Społec­zeńs­twa Socja­lis­tyczn­ego (Pa­pers pre­sented to the IV Con­gress of the Polish Polit­ical Sci­ence Asso­cia­tion, Crac­ow, Novem­ber 26-28, 1976).

—Re­print­ed in: Studia Nauk Polit­ycz­nych, No. 4/1977.

—Reprinted in: Wybór teks­tów do studi­owa­nia teorii polit­yki [A Reader in Polit­ical Theo­ry], Warsaw: War­saw Uni­ver­sity Press, 1977.